Styrelsen 2017

Ordförande – 1 år
Stefan Nilsson

Stefan@essenem.se
tel: 0733-85 35 28


Leder föreningen och representerar föreningen i olika sammanhang. Ordföranden ser till att styrelsens beslut genomförs och är firmatecknare tillsammans med kassören.
 

Vice ordförande – 1år


En av ledamöterna väljs till vice ordförande av styrelsen på det konstituerande styrelsemötet på 1år. Tar över 
ordförandeposten när ordförande har fått förhinder och inte kan närvara på styrelsemöten.

 
Kassör – 2 år
Jonas Erlandsson
jonas.e.erlandsson@gmail.com

Kassören ansvarar för föreningens ekonomi. Sköter bokföringen och upprättar de årliga balans- och resultaträkningarna. Är tillsammans med ordförande firmatecknare. Sköter medlemsfrågor, koder/nycklar till klubben och uthyrning av klubbens planer och lokaler.

Sekreterare – 2 år
Styrelsen turas om att föra protokoll vid mötena

Är klubbens kontaktperson och för protokoll vid föreningens möten och ansvarar bland annat för post- och dokumenthantering.
 

3 st ledarmöter – 2 år
Kristin Avenmark (1 år kvar)
Lovisa Levin (2 år kvar)
Jennifer Persson (2 år kvar)
 
2 st suppleanter – 2 år
Malin Johansson (1 år kvar)
Linda Denckert (2 år kvar)


Ska vid frånvaro ersätta en ordinarie ledamot, oftast deltar suppleanter vid styrelsemöten även om alla är närvarande,
men formellt sett har suppleanten då ingen beslutanderöst.

 
Revisorer (1år)

Monica Richards och Ebba Eriksson
Revisorssuppleanter (1år)
Lisa Schyttberg och Kalle Karlsson


Har till uppgift att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar.

Följ oss på facebook!