Styrelsen 2019

Ordförande
Petra N Lindström
ordforandehhu@hotmail.com
Leder föreningen och representerar föreningen i olika sammanhang. Ordföranden ser till att styrelsens beslut genomförs och är firmatecknare tillsammans med kassören.
 

Vice ordförande
Linda Lidgren

En av ledamöterna väljs till vice ordförande av styrelsen på det konstituerande styrelsemötet på 1år. Tar över 
ordförandeposten när ordförande har fått förhinder och inte kan närvara på styrelsemöten.

 
Kassör
Monica Avenmark

monicaavenmark@hotmail.com

Kassören ansvarar för föreningens ekonomi. Sköter bokföringen och upprättar de årliga balans- och resultaträkningarna. Är tillsammans med ordförande firmatecknare. Sköter medlemsfrågor, koder/nycklar till klubben och uthyrning av klubbens planer och lokaler.

Sekreterare
Jennifer Persson
jenpersson98@gmail.com

Är klubbens kontaktperson och för protokoll vid föreningens möten och ansvarar bland annat för post- och dokumenthantering.
 

Ledamöter
Jennifer Persson
Kristin Avenmark
Magdalena Nilsson
 
Suppleanter
Elisa Edgren Holmberg
Johanna Sarkar


Ska vid frånvaro ersätta en ordinarie ledamot, oftast deltar suppleanter vid styrelsemöten även om alla är närvarande,
men formellt sett har suppleanten då ingen beslutanderöst.

 
Revisorer (1år)

Ebba Eriksson och Åsa Gunnarsson

Revisorssuppleanter (1år)
Agneta Schyttberg och Berit Jönsson

Har till uppgift att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar.